Παιδ? και γιατρ??

Προχωραμε μπροστα, Προχωραμε Μαζι

Η ιατροφαρμακευτικ? φροντ?δα αλλ?ζει. Γι' αυτ?, ω? παγκ?σμιο? ηγ?τη? υπηρεσι?ν και λ?σεων ιατρικ?? τεχνολογ?α?, συνεργαζ?μαστε με τρ?του? ?στε να μπορ?σουμε να αντιμετωπ?σουμε τι? μεγαλ?τερε? προκλ?σει? του χ?ρου.

Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Δε?τε π?? παρ?χουμε καλ?τερα αποτελ?σματα για του? ασθενε??, εν? διατηρο?με ? μει?νουμε το κ?στο?.

Δειτε πω?

Καλω? ηρθατε στην Medtronic Ελλα?

Διαβαστε περισσοτερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? παθ?σει? και τι? θεραπε?ε?, καθ?? και χρ?σιμη υποστ?ριξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εργαλε?α και πληροφορ?ε? που σα? βοηθο?ν να παρ?χετε καλ?τερη φροντ?δα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λογ?τυπο Harvard Business Review

Συζηταμε και Μοιραζομαστε ιδεε?

Σε συνεργασ?α με το Harvard Business Review συζητ?με σχετικ? με ?να σ?στημα ιατροφαρμακευτικ?? φροντ?δα? που βασ?ζεται στι? αξ?ε?.

Αναγνωση περιληψεων

Το σημαντικ?τερο που πρ?πει να γ?νει πρ?τα, ε?ναι να ξεκιν?σουμε να μετρ?με αποτελ?σματα.

Christina R. ?kerman Πρ?εδρο?, International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Περ?ληψη του Harvard Business Review

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΖΩΕΣ

Δε?τε π?? οι υπ?λληλοι τη? Medtronic κ?νουν τη διαφορ?.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ Με υπευθυνοτητα και σταθεροτητα

Ανακαλ?ψτε γιατ? αποτελε? κεντρικ? ενδιαφ?ρον τη? Medtronic.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Omar Ishrak CEO τη? Medtronic

Προεδρο? και Διευθυνων συμβουλο?

Ο Omar Ishrak στο Twitter

Ακολουθηστε τον