CUD ROZWIJANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FURTHER, TOGETHER.

Wierzymy, ?e technologia pozwala przenosi? góry, otwiera? umys?y i?urzeczywistnia? to, co niemo?liwe.
Przeczytaj, jak

INFORMACJE O FIRMIE

Medtronic rozwija system opieki zdrowotnej na jeszcze wi?cej sposobów, z my?l? o jeszcze wi?kszej liczbie ludzi i w jeszcze wi?kszej liczbie miejsc ni? kiedykolwiek wcze?niej.

SZCZEGó?Y
Lekarz i pacjent
Play Video W??cz wideo - Operacji bariatrycznej

Dzi?ki operacji bariatrycznej Micha? schud? ju? 50 kg.

INNOWACJE DLA PACJENTóW

Zobacz, jak nowoczesne technologie poprawiaj? komfort ?ycia pacjentów.

Kariera, która

zmienia ?ycie ludzi

Sprawd? aktualnie dost?pne miejsca pracy na ca?ym ?wiecie.

Znajd? i?zg?o? si?
Medtronic employees having a conversation.