PO?ME ?ALEJ, SPOLO?NE

Zdravotníctvo sa mení. Ako svetovy líder v oblasti medicínskych technológií, slu?ieb a rie?ení pre zdravotníctvo spolupracujeme s ostatnymi partnermi, aby sme spolo?ne ?elili najv???ím vyzvam v na?om odvetví.
Prehra? video

Zdravotníctvo prechádza zmenou. My tie?.

Pacientom poskytujeme lep?iu starostlivos? – pritom zachovávame alebo zni?ujeme náklady.

Pre?ítajte si, ako
medtronic otec chlapec

NA?E POSLANIE

Nap?ňanie na?ej misie ovplyvňuje v?etko, ?o robíme.

Viac o na?ej misii

NA?A HISTóRIA

Od skromnych za?iatkov po svetového lídra.

Viac o na?om príbehu

ZáKLADNé FAKTY A ?TATISTIKY

Pokym do?ítate túto vetu, na?e terapie a technológie zlep?ia ?ivot 6 ?udí. Pre?ítajte si základné informácie o spolo?nosti Medtronic - svetovom lídrovi v oblasti medicínskych technológií, slu?ieb a rie?ení pre zdravotníctvo.

Viac informácií

INZULíNOVá PUMPA A KONTINUáLNY MONITORING

Základné informácie o lie?be diabetu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glukózy, pacientske príbehy a zákaznícka podpora.

Viac informácií
Diabetes

ZAMESTNANIE, KTORé MENí ?IVOTY

Robte zmysluplnú prácu a zlep?ujte pritom ?ivoty ?udí – po?núc va?im vlastnym.

Viac informácií
kariera zamestnanec