Nurse with child

MEDTRONIC HAKKINDA

Medtronic, küresel sa?l?k hizmetlerini geli?tirecek yeni y?ntemlerle yeni ortaklarla i?birli?ine giriyor. Covidien’i Minimally Invasive Therapies Group olarak entegre ederek dünyada ?ncekinden de ?ok insan?n sa?l?k ihtiya?lar?na cevap verebilece?iz.
Physician helping mother and baby.

SüRDüRüLEB?L?RL?K VE VATANDA?LIK TAAHHüDü

Sa?l?kl? bir dünya taahhüdümüz, dünya genelinde milyonlarca insan?n yararland??? ürünler, tedaviler ve hizmetlerle ba?l?yor, ancak sosyal ve ?evresel etkilerimizde de sürekli iyile?me g?stermek üzere ?al???yoruz.

Ayr?nt?l? Bilgi
Medtronic Kariyer

HAYATLARI DE???T?REN KAR?YERLER

Anlaml? i?ler yap?n, fark yarat?n ve hayatlar? güzelle?tirin; kendi hayat?n?zla ba?lay?n.

Kariyer F?rsatlar?

SA?LIK H?ZMETLER? ?ALI?ANLARI

ürünler, tedaviler ve hizmetler...

AYRINTILI B?LG?
Sa?l?k Hizmetleri ?al??anlar?

L?DERL?K

Sa?l?k teknolojisi sekt?ründeki en parlak liderleri bünyemize ?ekme ve geli?tirme konusundaki ünümüzle gurur duyuyoruz.

AYRINTILI B?LG?